UCH 5GB

شروع از
60,000 تومانماهانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 5 گیگابایت
 • پردازش ورودی 400 عدد
 • ورودی/خروجی 25MB/s
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین ندارد

دارای SSL رایگان

UCH 6GB

شروع از
63,000 تومانماهانه
 • فضا 6 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 5 گیگابایت
 • پردازش ورودی 400 عدد
 • ورودی/خروجی 25MB/s
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین ندارد

دارای SSL رایگان

UCH 7GB

شروع از
66,000 تومانماهانه
 • فضا 7 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 5 گیگابایت
 • پردازش ورودی 400 عدد
 • ورودی/خروجی 25MB/s
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین 1 عدد

دارای SSL رایگان

UCH 8GB

شروع از
69,000 تومانماهانه
 • فضا 8 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 5 گیگابایت
 • پردازش ورودی 400 عدد
 • ورودی/خروجی 25MB/s
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین 1 عدد

دارای SSL رایگان

UCH 9GB

شروع از
72,000 تومانماهانه
 • فضا 9 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 5 گیگابایت
 • پردازش ورودی 400 عدد
 • ورودی/خروجی 25MB/s
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد

دارای SSL رایگان

UCH 10GB

شروع از
75,000 تومانماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 5 گیگابایت
 • پردازش ورودی 400 عدد
 • ورودی/خروجی 25MB/s
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد

دارای SSL رایگان

UCH 15GB

شروع از
90,000 تومانماهانه
 • فضا 15 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 5 گیگابایت
 • پردازش ورودی 400 عدد
 • ورودی/خروجی 25MB/s
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین 3 عدد

دارای SSL رایگان

UCH 20GB

شروع از
105,000 تومانماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 5 گیگابایت
 • پردازش ورودی 400 عدد
 • ورودی/خروجی 25MB/s
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین 3 عدد

دارای SSL رایگان

UCH 30GB

135,000 تومانماهانه
 • فضا 30 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • رم فیزیکی 5 گیگابایت
 • پردازش ورودی 400 عدد
 • ورودی/خروجی 25MB/s
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین 3 عدد

دارای SSL رایگان