نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.ir
ثبت 13,000 تومان
1 سال
انتقال 13,000 تومان
1 سال
تمدید 13,000 تومان
1 سال
.com
ثبت 210,140 تومان
1 سال
انتقال 210,140 تومان
1 سال
تمدید 210,140 تومان
1 سال
.net
ثبت 254,720 تومان
1 سال
انتقال 254,720 تومان
1 سال
تمدید 254,720 تومان
1 سال
.info
ثبت 104,100 تومان
1 سال
انتقال 332,790 تومان
1 سال
تمدید 332,790 تومان
1 سال
.org
ثبت 232,320 تومان
1 سال
انتقال 258,410 تومان
1 سال
تمدید 258,410 تومان
1 سال
.co
ثبت 486,640 تومان
1 سال
انتقال 486,640 تومان
1 سال
تمدید 486,640 تومان
1 سال
.pro
ثبت 109,650 تومان
1 سال
انتقال 332,570 تومان
1 سال
تمدید 332,570 تومان
1 سال
.in
ثبت 138,750 تومان
1 سال
انتقال 138,750 تومان
1 سال
تمدید 138,750 تومان
1 سال
.win
ثبت 74,540 تومان
1 سال
انتقال 74,540 تومان
1 سال
تمدید 74,540 تومان
1 سال
.biz
ثبت 320,780 تومان
1 سال
انتقال 320,780 تومان
1 سال
تمدید 320,780 تومان
1 سال
.xyz
ثبت 40,350 تومان
1 سال
انتقال 213,600 تومان
1 سال
تمدید 213,600 تومان
1 سال
.me
ثبت 170,170 تومان
1 سال
انتقال 344,590 تومان
1 سال
تمدید 344,590 تومان
1 سال
.pw
ثبت 371,140 تومان
1 سال
انتقال 371,140 تومان
1 سال
تمدید 371,140 تومان
1 سال
.art
ثبت 236,700 تومان
1 سال
انتقال 236,700 تومان
1 سال
تمدید 236,700 تومان
1 سال
.shop
ثبت 167,400 تومان
1 سال
انتقال 583,200 تومان
1 سال
تمدید 583,200 تومان
1 سال
.academy
ثبت 259,800 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.app
ثبت 306,000 تومان
1 سال
انتقال 306,000 تومان
1 سال
تمدید 306,000 تومان
1 سال
.beauty
ثبت 259,580 تومان
1 سال
انتقال 259,580 تومان
1 سال
تمدید 259,580 تومان
1 سال
.center
ثبت 167,400 تومان
1 سال
انتقال 352,200 تومان
1 سال
تمدید 352,200 تومان
1 سال
.cloud
ثبت 375,300 تومان
1 سال
انتقال 375,300 تومان
1 سال
تمدید 375,300 تومان
1 سال
.company
ثبت 155,850 تومان
1 سال
انتقال 155,850 تومان
1 سال
تمدید 155,850 تومان
1 سال
.dev
ثبت 259,800 تومان
1 سال
انتقال 259,800 تومان
1 سال
تمدید 259,800 تومان
1 سال
.digital
ثبت 75,000 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.download
ثبت 74,540 تومان
1 سال
انتقال 74,540 تومان
1 سال
تمدید 74,540 تومان
1 سال
.host
ثبت 1,530,300 تومان
1 سال
انتقال 1,530,300 تومان
1 سال
تمدید 1,530,300 تومان
1 سال
.us
ثبت 174,790 تومان
1 سال
انتقال 174,790 تومان
1 سال
تمدید 174,790 تومان
1 سال
.asia
ثبت 259,800 تومان
1 سال
انتقال 259,800 تومان
1 سال
تمدید 259,800 تومان
1 سال
.eu
ثبت 53,750 تومان
1 سال
انتقال 141,060 تومان
1 سال
تمدید 133,670 تومان
1 سال
.online
ثبت 606,300 تومان
1 سال
انتقال 606,300 تومان
1 سال
تمدید 606,300 تومان
1 سال
.blog
ثبت 144,300 تومان
1 سال
انتقال 490,800 تومان
1 سال
تمدید 490,800 تومان
1 سال
.link
ثبت 190,500 تومان
1 سال
انتقال 190,500 تومان
1 سال
تمدید 190,500 تومان
1 سال
.news
ثبت 121,200 تومان
1 سال
انتقال 398,400 تومان
1 سال
تمدید 398,400 تومان
1 سال
.trade
ثبت 74,540 تومان
1 سال
انتقال 74,540 تومان
1 سال
تمدید 74,540 تومان
1 سال
.trading
ثبت 306,000 تومان
1 سال
انتقال 306,000 تومان
1 سال
تمدید 306,000 تومان
1 سال
.top
ثبت 56,300 تومان
1 سال
انتقال 119,590 تومان
1 سال
تمدید 119,590 تومان
1 سال
.nl
ثبت 113,340 تومان
1 سال
انتقال 24,640 تومان
1 سال
تمدید 113,340 تومان
1 سال
.finance
ثبت 259,800 تومان
1 سال
انتقال 848,850 تومان
1 سال
تمدید 848,850 تومان
1 سال
.ru
ثبت 71,300 تومان
1 سال
انتقال 71,300 تومان
1 سال
تمدید 71,300 تومان
1 سال
.school
ثبت 525,450 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.support
ثبت 121,200 تومان
1 سال
انتقال 352,200 تومان
1 سال
تمدید 352,200 تومان
1 سال
.fun
ثبت 375,300 تومان
1 سال
انتقال 375,300 تومان
1 سال
تمدید 375,300 تومان
1 سال
.it
ثبت 141,060 تومان
1 سال
انتقال 141,060 تومان
1 سال
تمدید 120,740 تومان
1 سال
.li
ثبت 150,300 تومان
1 سال
انتقال 24,640 تومان
1 سال
تمدید 150,300 تومان
1 سال
.live
ثبت 75,000 تومان
1 سال
انتقال 398,400 تومان
1 سال
تمدید 398,400 تومان
1 سال
.market
ثبت 513,900 تومان
1 سال
انتقال 513,900 تومان
1 سال
تمدید 513,900 تومان
1 سال
.one
ثبت 178,950 تومان
1 سال
انتقال 178,950 تومان
1 سال
تمدید 178,950 تومان
1 سال
.work
ثبت 167,400 تومان
1 سال
انتقال 167,400 تومان
1 سال
تمدید 167,400 تومان
1 سال
.consulting
ثبت 259,800 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.io
ثبت 890,890 تومان
1 سال
انتقال 890,890 تومان
1 سال
تمدید 890,890 تومان
1 سال
.codes
ثبت 121,200 تومان
1 سال
انتقال 848,850 تومان
1 سال
تمدید 848,850 تومان
1 سال
.store
ثبت 952,800 تومان
1 سال
انتقال 952,800 تومان
1 سال
تمدید 952,800 تومان
1 سال
.coach
ثبت 202,050 تومان
1 سال
انتقال 848,850 تومان
1 سال
تمدید 848,850 تومان
1 سال
.tech
ثبت 837,300 تومان
1 سال
انتقال 837,300 تومان
1 سال
تمدید 837,300 تومان
1 سال
.works
ثبت 98,100 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.group
ثبت 225,150 تومان
1 سال
انتقال 225,150 تومان
1 سال
تمدید 225,150 تومان
1 سال
.creditcard
ثبت 2,315,700 تومان
1 سال
انتقال 2,315,700 تومان
1 سال
تمدید 2,315,700 تومان
1 سال
.cards
ثبت 525,450 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.software
ثبت 259,800 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.dating
ثبت 375,300 تومان
1 سال
انتقال 848,850 تومان
1 سال
تمدید 848,850 تومان
1 سال
.today
ثبت 75,000 تومان
1 سال
انتقال 352,200 تومان
1 سال
تمدید 352,200 تومان
1 سال
.green
ثبت 259,800 تومان
1 سال
انتقال 1,183,800 تومان
1 سال
تمدید 1,183,800 تومان
1 سال
.run
ثبت 86,550 تومان
1 سال
انتقال 352,200 تومان
1 سال
تمدید 352,200 تومان
1 سال
.red
ثبت 121,200 تومان
1 سال
انتقال 332,570 تومان
1 سال
تمدید 332,570 تومان
1 سال
.tools
ثبت 167,400 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.zone
ثبت 144,300 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.land
ثبت 259,800 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.world
ثبت 75,000 تومان
1 سال
انتقال 513,900 تومان
1 سال
تمدید 513,900 تومان
1 سال
.video
ثبت 398,400 تومان
1 سال
انتقال 398,400 تومان
1 سال
تمدید 398,400 تومان
1 سال
.discount
ثبت 525,450 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.promo
ثبت 121,200 تومان
1 سال
انتقال 332,570 تومان
1 سال
تمدید 332,570 تومان
1 سال
.social
ثبت 167,400 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.show
ثبت 144,300 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.press
ثبت 1,160,700 تومان
1 سال
انتقال 1,160,700 تومان
1 سال
تمدید 1,160,700 تومان
1 سال
.plus
ثبت 144,300 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.media
ثبت 121,200 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.jewelry
ثبت 848,850 تومان
1 سال
انتقال 848,850 تومان
1 سال
تمدید 848,850 تومان
1 سال
.fitness
ثبت 144,300 تومان
1 سال
انتقال 525,450 تومان
1 سال
تمدید 525,450 تومان
1 سال
.fit
ثبت 490,800 تومان
1 سال
انتقال 490,800 تومان
1 سال
تمدید 490,800 تومان
1 سال
.forex
ثبت 721,800 تومان
1 سال
انتقال 721,800 تومان
1 سال
تمدید 721,800 تومان
1 سال

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* شامل پسوندهای خاص و دامنه های تازه تمدید شده

انتقال یک دامنه
0
دامنه انتخاب شده است