نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.ir
ثبت 4,700 تومان
1 سال
انتقال 4,700 تومان
1 سال
تمدید 4,700 تومان
1 سال
.com
ثبت 246,300 تومان
1 سال
انتقال 246,300 تومان
1 سال
تمدید 246,300 تومان
1 سال
.net
ثبت 296,950 تومان
1 سال
انتقال 296,950 تومان
1 سال
تمدید 296,950 تومان
1 سال
.info
ثبت 125,800 تومان
1 سال
انتقال 385,680 تومان
1 سال
تمدید 385,680 تومان
1 سال
.org
ثبت 271,500 تومان
1 سال
انتقال 301,150 تومان
1 سال
تمدید 301,150 تومان
1 سال
.co
ثبت 560,500 تومان
1 سال
انتقال 560,500 تومان
1 سال
تمدید 560,500 تومان
1 سال
.pro
ثبت 132,100 تومان
1 سال
انتقال 385,430 تومان
1 سال
تمدید 385,430 تومان
1 سال
.in
ثبت 165,980 تومان
1 سال
انتقال 165,980 تومان
1 سال
تمدید 165,980 تومان
1 سال
.win
ثبت 92,200 تومان
1 سال
انتقال 92,200 تومان
1 سال
تمدید 92,200 تومان
1 سال
.biz
ثبت 372,030 تومان
1 سال
انتقال 372,030 تومان
1 سال
تمدید 372,030 تومان
1 سال
.xyz
ثبت 53,350 تومان
1 سال
انتقال 250,230 تومان
1 سال
تمدید 250,230 تومان
1 سال
.me
ثبت 194,850 تومان
1 سال
انتقال 385,950 تومان
1 سال
تمدید 385,950 تومان
1 سال
.pw
ثبت 429,250 تومان
1 سال
انتقال 429,250 تومان
1 سال
تمدید 429,250 تومان
1 سال
.art
ثبت 276,480 تومان
1 سال
انتقال 276,480 تومان
1 سال
تمدید 276,480 تومان
1 سال
.shop
ثبت 197,730 تومان
1 سال
انتقال 670,230 تومان
1 سال
تمدید 670,230 تومان
1 سال
.academy
ثبت 302,730 تومان
1 سال
انتقال 604,600 تومان
1 سال
تمدید 604,600 تومان
1 سال
.app
ثبت 355,230 تومان
1 سال
انتقال 355,230 تومان
1 سال
تمدید 355,230 تومان
1 سال
.beauty
ثبت 302,480 تومان
1 سال
انتقال 302,480 تومان
1 سال
تمدید 302,480 تومان
1 سال
.center
ثبت 197,730 تومان
1 سال
انتقال 407,730 تومان
1 سال
تمدید 407,730 تومان
1 سال
.cloud
ثبت 170,180 تومان
1 سال
انتقال 237,100 تومان
1 سال
تمدید 237,100 تومان
1 سال
.company
ثبت 184,600 تومان
1 سال
انتقال 184,600 تومان
1 سال
تمدید 184,600 تومان
1 سال
.dev
ثبت 302,730 تومان
1 سال
انتقال 302,730 تومان
1 سال
تمدید 302,730 تومان
1 سال
.digital
ثبت 92,730 تومان
1 سال
انتقال 604,600 تومان
1 سال
تمدید 604,600 تومان
1 سال
.download
ثبت 92,200 تومان
1 سال
انتقال 92,200 تومان
1 سال
تمدید 92,200 تومان
1 سال
.host
ثبت 1,746,480 تومان
1 سال
انتقال 1,746,480 تومان
1 سال
تمدید 1,746,480 تومان
1 سال
.us
ثبت 206,130 تومان
1 سال
انتقال 206,130 تومان
1 سال
تمدید 206,130 تومان
1 سال
.asia
ثبت 302,730 تومان
1 سال
انتقال 302,730 تومان
1 سال
تمدید 302,730 تومان
1 سال
.eu
ثبت 91,150 تومان
1 سال
انتقال 162,830 تومان
1 سال
تمدید 154,950 تومان
1 سال
.online
ثبت 696,480 تومان
1 سال
انتقال 696,480 تومان
1 سال
تمدید 696,480 تومان
1 سال
.blog
ثبت 171,480 تومان
1 سال
انتقال 565,230 تومان
1 سال
تمدید 565,230 تومان
1 سال
.link
ثبت 223,980 تومان
1 سال
انتقال 223,980 تومان
1 سال
تمدید 223,980 تومان
1 سال
.news
ثبت 145,230 تومان
1 سال
انتقال 460,230 تومان
1 سال
تمدید 460,230 تومان
1 سال

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* شامل پسوندهای خاص و دامنه های تازه تمدید شده

انتقال یک دامنه
0
دامنه انتخاب شده است