LCHR 5GB

شروع از
100,000 تومان
ماهانه
فضا: 5 گیگابایت پردازنده: 1 هسته رم فیزیکی: 2 گیگابایت پردازش در لحظه: 100 عدد ورودی/خروجی: 25MB/s ترافیک: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود دارای SSL رایگان

LCHR 7GB

شروع از
120,000 تومان
ماهانه
فضا: 7 گیگابایت پردازنده: 1 هسته رم فیزیکی: 2 گیگابایت پردازش در لحظه: 100 عدد ورودی/خروجی: 25MB/s ترافیک: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود دارای SSL رایگان

LCHR 9GB

شروع از
140,000 تومان
ماهانه
فضا: 9 گیگابایت پردازنده: 1 هسته رم فیزیکی: 2 گیگابایت پردازش در لحظه: 100 عدد ورودی/خروجی: 25MB/s ترافیک: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود دارای SSL رایگان

LCHR 11GB

شروع از
160,000 تومان
ماهانه
فضا: 11 گیگابایت پردازنده: 1 هسته رم فیزیکی: 2 گیگابایت پردازش در لحظه: 100 عدد ورودی/خروجی: 25MB/s ترافیک: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود دارای SSL رایگان

LCHR 13GB

شروع از
180,000 تومان
ماهانه
فضا: 13 گیگابایت پردازنده: 1 هسته رم فیزیکی: 2 گیگابایت پردازش در لحظه: 100 عدد ورودی/خروجی: 25MB/s ترافیک: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود دارای SSL رایگان

LCHR 15GB

شروع از
200,000 تومان
ماهانه
فضا: 15 گیگابایت پردازنده: 1 هسته رم فیزیکی: 2 گیگابایت پردازش در لحظه: 100 عدد ورودی/خروجی: 25MB/s ترافیک: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود دارای SSL رایگان

LCHR 20GB

شروع از
250,000 تومان
ماهانه
فضا: 20 گیگابایت پردازنده: 1 هسته رم فیزیکی: 2 گیگابایت پردازش در لحظه: 100 عدد ورودی/خروجی: 25MB/s ترافیک: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود دارای SSL رایگان

LCHR 30GB

شروع از
350,000 تومان
ماهانه
فضا: 30 گیگابایت پردازنده: 1 هسته رم فیزیکی: 2 گیگابایت پردازش در لحظه: 100 عدد ورودی/خروجی: 25MB/s ترافیک: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود دارای SSL رایگان

LCHR 50GB

شروع از
550,000 تومان
ماهانه
فضا: 50 گیگابایت پردازنده: 1 هسته رم فیزیکی: 2 گیگابایت پردازش در لحظه: 100 عدد ورودی/خروجی: 25MB/s ترافیک: نامحدود تعداد اکانت: نامحدود دارای SSL رایگان