MCH 5GB

شروع از
40,000 تومانماهانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • رم فیزیکی 3 گیگابایت
 • پردازش ورودی 200 عدد
 • ورودی/خروجی 25MB/s
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین ندارد

دارای SSL رایگان

MCH 6GB

شروع از
43,000 تومانماهانه
 • فضا 6 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • رم فیزیکی 3 گیگابایت
 • پردازش ورودی 200 عدد
 • ورودی/خروجی 25MB/s
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین ندارد

دارای SSL رایگان

MCH 7GB

شروع از
46,000 تومانماهانه
 • فضا 7 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • رم فیزیکی 3 گیگابایت
 • پردازش ورودی 200 عدد
 • ورودی/خروجی 25MB/s
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین 1 عدد

دارای SSL رایگان

MCH 8GB

شروع از
49,000 تومانماهانه
 • فضا 8 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • رم فیزیکی 3 گیگابایت
 • پردازش ورودی 200 عدد
 • ورودی/خروجی 25MB/s
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین 1 عدد

دارای SSL رایگان

MCH 9GB

شروع از
52,000 تومانماهانه
 • فضا 9 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • رم فیزیکی 3 گیگابایت
 • پردازش ورودی 200 عدد
 • ورودی/خروجی 25MB/s
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد

دارای SSL رایگان

MCH 10GB

شروع از
55,000 تومانماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • رم فیزیکی 3 گیگابایت
 • پردازش ورودی 200 عدد
 • ورودی/خروجی 25MB/s
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد

دارای SSL رایگان