نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.ir
ثبت 4,700 تومان
1 سال
انتقال 4,700 تومان
1 سال
تمدید 4,700 تومان
1 سال
.com
ثبت 250,750 تومان
1 سال
انتقال 250,750 تومان
1 سال
تمدید 250,750 تومان
1 سال
.net
ثبت 302,500 تومان
1 سال
انتقال 302,500 تومان
1 سال
تمدید 302,500 تومان
1 سال
.info
ثبت 55,000 تومان
1 سال
انتقال 368,750 تومان
1 سال
تمدید 368,750 تومان
1 سال
.org
ثبت 276,500 تومان
1 سال
انتقال 306,750 تومان
1 سال
تمدید 306,750 تومان
1 سال
.co
ثبت 575,000 تومان
1 سال
انتقال 575,000 تومان
1 سال
تمدید 575,000 تومان
1 سال
.pro
ثبت 137,500 تومان
1 سال
انتقال 393,750 تومان
1 سال
تمدید 393,750 تومان
1 سال
.in
ثبت 167,750 تومان
1 سال
انتقال 167,750 تومان
1 سال
تمدید 167,750 تومان
1 سال
.win
ثبت 92,000 تومان
1 سال
انتقال 92,000 تومان
1 سال
تمدید 92,000 تومان
1 سال
.biz
ثبت 380,000 تومان
1 سال
انتقال 380,000 تومان
1 سال
تمدید 380,000 تومان
1 سال
.xyz
ثبت 52,500 تومان
1 سال
انتقال 255,000 تومان
1 سال
تمدید 255,000 تومان
1 سال
.me
ثبت 202,500 تومان
1 سال
انتقال 405,000 تومان
1 سال
تمدید 405,000 تومان
1 سال
.pw
ثبت 438,750 تومان
1 سال
انتقال 438,750 تومان
1 سال
تمدید 438,750 تومان
1 سال
.art
ثبت 281,500 تومان
1 سال
انتقال 281,500 تومان
1 سال
تمدید 281,500 تومان
1 سال
.shop
ثبت 737,500 تومان
1 سال
انتقال 737,500 تومان
1 سال
تمدید 737,500 تومان
1 سال
.academy
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.app
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.beauty
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.center
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.cloud
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.company
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.dev
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.digital
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.download
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.host
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.us
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.asia
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.eu
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.online
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.blog
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.link
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A
.news
ثبت N/A
انتقال N/A
تمدید N/A

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* شامل پسوندهای خاص و دامنه های تازه تمدید شده

انتقال یک دامنه
0
دامنه انتخاب شده است